0 Kč s DPH

Polyesterová pryskyřice s tvrdidlem 0,5 kg

Pro opravy laminátových povrchů, lodí, bazénů a ostatních laminátových dílů.

Cena:
150 Kč s DPH
124 Kč bez DPH
ks

Polyesterová pryskyřice s tvrdidlem 0,5 kg

Polyesterová pryskyřice C4C

Polimal 1094 AWTP - 2

Obsah balení:

  • 0,5l polyesterová pryskyřice
  • 0,15ml tvrdidlo-peroxid

Používá se k opravám předmětů z laminátu a pro vlastní výrobu laminátových dílů ručním laminováním.

Příprava podkladu: Před započetím vlastní opravy je velice důležité oblast poškozeného místa dokonale očistit, obrousit a odmastit. Pro odmaštění je doporučeno použít aceton.

Příprava pryskyřice: K potřebnému množství pryskyřice přidejte 2 % peroxidu - 100 hmotnostních dílů pryskyřice + 2 hmotnostní díly peroxidu. Připravujte pouze takové množství, které stačíte zpracovat do 30 ti (při teplotě materiálu a pracovního prostředí 20°C ). Pryskyřice obsahuje barevný indikátor vytvrzení – šedomodrá barva se po smíchání s peroxidem postupně mění na oranžovou až na světle narůžovělou po úplném vytvrzení. Opravený díl je vhodné ponechat vytvrdit do druhého dne, kdy už je povrch brousitelný.

Optimální teplota pro práci je 20°C, při vyšších teplotách se doba zpracovatelnosti pryskyřice zkracuje. Pokud je teplota pracovního prostředí nižší než 15°C, dochází k vytvrzení pryskyřice za výrazně delší dobu, což je nežádoucí.

Opravy laminátových dílů s použitím skelné tkaniny: Na opravované místo naneste štětcem nebo plstěným válečkem stejnoměrnou vrstvu pryskyřice s důkladně zamíchaným peroxidem (2 %).

POZOR: Peroxid zamíchávat do pryskyřice bezprostředně před započetím provádění vlastní opravy! 

Následně překryjte opravované místo s nanesenou pryskyřicí skelnou tkaninou příslušného rozměru, opětovně prosyťte pryskyřicí a poté tlakem štětce nebo válečku vytěsněte maximum vzduchových bublin z takto vznikajícího laminátu. Dle rozsahu poškození opravovaného místa případně použijte další 2-3 vrstvy skelné tkaniny. Po úplném vytvrzení laminátu přebruste povrch brusným papírem č. 80. Případné povrchové nerovnosti, které jsou nepřípustné, je možné vyrovnat pomocí polyesterového tmelu. Všechny pracovní pomůcky pro opakované použití je nutno po ukončení práce umýt ředidlem, nejlépe acetonem.

Skladování: +5 °C až +25 °C, je nutné chránit před mrazem a přímým slunečním zářením

Obsahuje:styren, organický peroxid

P226-  Hořlavá kapalina a páry

H242-  Zahřívání může způsobit požár

H302+H332 -  Zdraví škodlivý při požití nebo při vdechování

H314 -  způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí

H372-  Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici

P102 -  Uchovávejte mimo dosah dětí

P210 -Chraňte před teplem, jiskrami, otevřeným plamenem, horkými povrchy – Zákaz kouření

P280 - Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle, obličejový štít

P303+P361+P353  - Při styku s kůží (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou, osprchujte

P305+P351+P338 - Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování

P235  -Uchovávejte v chladu

P501 -Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními předpisy jako nebezpečný odpad.

Obrázky